Disclaimer

Voorwaarden

Door de CA Auto Finance Nederland B.V. -site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de CA Auto Finance Nederland B.V. -site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Inhoud

De CA Auto Finance Nederland B.V. -site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van CA Auto Finance Nederland B.V. De CA Auto Finance-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Europa te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in de landen waarnaar in de betreffende campagne specifiek wordt verwezen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkende CA Auto Finance Nederland B.V. -dealer kunt vinden.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. CA Auto Finance Nederland B.V. behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder notificatie vooraf de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van CA Auto Finance-producten

De prijzen op deze CA Auto Finance Nederland B.V. -site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende CA Auto Finance Nederland B.V. -dealer. De aankoop van een CA Auto Finance Nederland B.V. -product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Gebruik van cookies

CA Auto Finance Nederland B.V. gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de CA Auto Finance Nederland B.V. -site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de CA Auto Finance Nederland B.V. -site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. CA Auto Finance Nederland B.V. gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden. Zie onze privacy statement voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u CA Auto Finance Nederland B.V. via de CA Auto Finance Nederland B.V. -site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. CA Auto Finance Nederland B.V. stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie.

Ondanks het feit dat CA Auto Finance Nederland B.V. geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de CA Auto Finance Nederland B.V. -site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt CA Auto Finance Nederland B.V. zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright

Alle informatie op de CA Auto Finance Nederland B.V. -site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CA Auto Finance Nederland B.V.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van de CA Auto Finance Nederland B.V. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de CA Auto Finance Nederland B.V. of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks

De CA Auto Finance Nederland B.V. -site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. CA Auto Finance Nederland B.V. geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel CA Auto Finance Nederland B.V. alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. CA Auto Finance Nederland B.V. wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

CA Auto Finance Nederland B.V. wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de CA Auto Finance Nederland B.V. -site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de CA Auto Finance Nederland B.V. -site.

Aanpassing van het beleid

CA Auto Finance Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over CA Auto Finance Nederland B.V. met +31 (0)20 34 21 600.

CA Auto Finance Nederland B.V.
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam