Privacy

1. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

1.1 CA Auto Finance Nederland B.V.  (hierna: “CA Auto Finance” of “wij”/”ons”) verwerkt bij het leveren van haar diensten en producten, de persoonsgegevens van klanten, mogelijke klanten en natuurlijke personen die anderszins met CA Auto Finance contracteren of contact onderhouden als afnemer of leverancier. Wij doen dit als “verwerkingsverantwoordelijke”. Wij verwerken persoonsgegevens o.a. via onze website www.ca-autofinance.nl/privacy.

1.2 Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Het gaat om informatie die redelijkerwijs herleidbaar is naar een individu.

 

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1 CA Auto Finance kan uw persoonsgegevens op meerdere manieren verkrijgen:

– omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst, al dan niet via een werkgever en/of diens wagenparkbeheerder dealer,tussenpersoon of partner.

– wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten, of met ons contracteert en ons daarmee direct of indirect gegevens verstrekt.

– als u ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses gedrag en voorkeuren.

2.2 De persoonsgegevens geeft u op, dan wel voert u in voorkomende gevallen online in, rechtstreeks bij CA Auto Finance, dan wel via een werkgever en/of diens wagenparkbeheerder, dealer, tussenpersoon of partner. Indien bovenstaande gegevens niet aan ons worden verstrekt kan de consequentie daarvan zijn dat wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen. Als de invoer van gegevens verplicht is, wordt dit aangegeven.

Overeenkomst

2.3 Als u met CA Auto Finance een overeenkomst aangaat kan CA Auto Finance, de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

Naam, contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen), postcode en adres, geboortedatum en geslacht.

Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, financieringsaanvragen, offertes, facturen, inkomensgegevens voor consumenten (e.a. loonstrook), jaarverslagen/IB aangifte voor zakelijke klanten, kredietinformatie van het BKR of andere kredietbeoordelaars);

kopie van identiteitsbewijs

dealer- of servicepartner-voorkeur

klantnummer(s)

2.4 Vóór het kunnen aangaan van een overeenkomst is CA Auto Finance verplicht een check van het Centraal Krediet Informatiesysteem (“CKI”) bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (“BKR”) uit te voeren met betrekking tot uw lopende of afbetaalde leningen. CA Auto Finance is aangesloten bij het BKR. CA Auto Finance is wettelijk verplicht om een eventueel gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan te melden bij het BKR als het private lease en/of een financiering betreft. Voor zakelijke klanten wordt een krediettoets uitgevoerd via een kredietbeoordelaar.

2.5 Naast de hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt CA Auto Finance in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of het verlenen van een dienst aan u, de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) kwalificeren:

– chassisnummer en model van het voertuig

– het kenteken van het voertuig

– eigendomshistorie van het voertuig (tenaamstellingsgegevens)

– andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Onder voertuig verstaan wij de door ons gefinancierde en/of geleasede personenauto, bedrijfswagen, camper, caravan, recreatievoertuig of ander object.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

2.6 Als u gebruik maakt van diensten van CA Auto Finance of contact hebt met ons, kunnen wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens verwerken:

gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of andere nummers

uw communicatievoorkeuren en -instellingen

gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze website bezoekt, een aankoop doet of dienst afneemt)

surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacy verklaring)

klanttevredenheidsgegevens

gegevens over uw gebruik van onze klantenservice.

 

3. GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

– toestemming

– uitvoering van een overeenkomst met u

– wettelijke verplichting

– vervulling van een taak van algemeen belang

– een gerechtvaardigd belang van CA Auto Finance of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: de beoordeling van kredietwaardigheid, marketing, reclame, fysieke beveiliging, (fraude)preventie, IT-beheer en ‑beveiliging, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern (centraal) beheer.

 

4. DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONGEGEVENS VERWERKEN

4.1. CA Auto Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. De genoemde letter correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 3 van deze privacy verklaring.

Het aangaan en onderhouden van de klantrelatie tussen u en CA Auto Finance enerzijds, maar ook de importeur van uw voertuig waar wij mee samenwerken, en de dealers en/of tussenpersonen uit hun distributienetwerk, autodealers, leveranciers, tussenpersonen en aanverwante (financiële) dienstverleners. Grondslagen: B / E; het afhandelen van klachten en verzoeken daaromtrent. Grondslag: B; het uitvoeren van marktonderzoek en klanttevredenheid om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen. Grondslag: E; klanten benaderen met aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, nieuws, enquêtes of andere commerciële informatie, via e-mail, SMS, post of telefoon. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid op zich af te melden, of uw toestemming in te trekken, als de verwerking daarop is gebaseerd. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen. Grondslagen: A / E; het verbeteren van de inhoud van onze communicatie met u door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Grondslag: E (indien wettelijk vereist: A); het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten. Grondslagen: C / D / E; het koppelen en analyseren van cookie-informatie aan bij ons bekende klantgegevens om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw voorkeur af te stemmen. Grondslag: E (indien wettelijk vereist: A).

4.2 Kenbaarheidsvereiste waarschuwingsregisters

CA Auto Finance maakt gebruik van het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit waarschuwingssysteem bestaat uit een incidentenregisters (IR) en een extern verwijzingsregister (EVR).

De regels voor dit branchewaarschuwingssysteem zijn vastgelegd in het Protocol Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). In het incidentenregister worden onder strikte voorwaarden (de opnamecriteria van het PIFI) incidenten opgenomen. Daarnaast heeft CA Auto Finance ook nog een intern verwijzingsregister (IVR) en gebeurtenissenadministratie. Voorbeelden van incidenten zijn het vervalsen van nota’s en inkomstenbescheiden, identiteitsfraude, phishing en opzettelijke misleiding.

CA Auto Finance zal eerst de gegevens verwerken in de gebeurtenissenadministratie en afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis kunnen er verdere registraties plaatsvinden. Bijvoorbeeld als het incident bedreigend is voor:

– de (financiële) belangen van CA Auto Finance, zijn klanten, medewerkers en/of

– de continuïteit en/of de integriteit van de financiële sector

dan kan CA Auto Finance onder bepaalde omstandigheden uw gegevens opnemen in het IVR en/of EVR/IR. Denk hierbij aan de volledige naam van de (rechts)persoon, de geboortedatum of het KvK-nummer. Meer informatie hierover vind je op http://www.nvb.nl.

 

5. DERDE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE VERWERKING

5.1 In sommige gevallen deelt CA Auto Finance uw persoonsgegevens met derden, die zelfstandige “verwerkingsverantwoordelijken” zijn. Hieronder leggen wij uit wanneer dit het geval is, en waarom. De genoemde letter correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 3 van deze privacy verklaring. CA Auto Finance kan gegevens delen met:

ondernemingen met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden, zoals verzekeringen. Grondslagen: B / E;

de importeur van uw voertuig waar wij mee samenwerken, en de dealers en/of tussenpersonen uit hun distributienetwerk, autodealers. Grondslagen: A / B / E;

het BKR en/of andere kredietbeoordelaars, bijvoorbeeld bij betaalachterstanden. Dit kan gevolgen hebben voor de beoordeling van uw kredietaanvragen in de toekomst. Na betaling van de achterstand wordt deze melding – indien mogelijk en toegestaan – “hersteld” geregistreerd bij BKR door CA Auto Finance. Meer informatie over het BKR en wat dit voor u betekent, vindt u op www.bkr.nl. Grondslagen: C / E;

als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, toezichthouders of opsporingsinstanties. Grondslagen: C / D / E;

met andere bedrijfsonderdelen binnen CA Auto Finance en haar aandeelhouders, CA Auto Bank S.p.A. en CA Consumer Finance S.A., voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan u. Grondslagen: B / E;

met partijen die CA Auto Finance assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs). Grondslag: E;

voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de eventuele verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie). Grondslag: E;

Facebook, om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft en u middels de dienst Facebook Custom Audiences gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als u Facebook bezoekt. Grondslag: E;

met partijen die CA Auto Finance assisteren in het ontplooien van (direct) marketingactiviteiten. Grondslag: E; met de werkgever en/of diens wagenparkbeheerder (alleen als u leaserijder bent) voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals het afhandelen van bestellingen, het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties, in het kader van garantie. Grondslagen: B / E;

met de werkgever en/of diens wagenparkbeheerder, als u gebruikmaakt van een voertuig op grond van een overeenkomst die uw werkgever en/of diens wagenparkbeheerder, met CA Auto Finance heeft gesloten.

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden als genoemd in deze privacy verklaring, en alleen voor zover dit verplicht of toegestaan is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 CA Auto Finance gebruikt ook diensten van zogeheten “verwerkers” (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, softwareleveranciers of partijen die voor CA Auto Finance acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met verwerkers is CA Auto Finance verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

5.4 Indien en voor zover persoonsgegevens door ons bewust op structurele wijze buiten de EER worden gebracht, zullen wij aanvullende waarborgen treffen. Dit is op dit moment niet het geval.

5.5 Onze websites bevatten mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. CA Auto Finance is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacy verklaring van de betreffende derde te raadplegen voor informatie over de manier waarop deze met persoonsgegevens omgaan.

 

6. MARKETING, PROFILING EN COOKIES

6.1 CA Auto Finance kan cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) gebruiken om het door u gevolgde traject naar de CA Auto Finance website in kaart te brengen. Zo kunnen wij de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en onze website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

6.2 In aanvulling op het voorgaande geldt het volgende. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het website gebruik te helpen analyseren. De informatie die een cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt;

– rapporten over de website-activiteit op te stellen voor CA Auto Finance;

– andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

6.3 Google handelt als verwerker van CA Auto Finance. Google mag deze informatie echter aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

6.4 U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

7. UW RECHTEN, WAARONDER UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

7.1 U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de Functionaris Gegevensbescherming (FG), zoals aangegeven in artikel 11. Wij mogen om een bewijs van legitimatie verzoeken. Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij gemotiveerd buiten behandeling laten.

7.2 Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

het recht om een klacht in te dienen bij onze Klachtencoördinator of FG;

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

het recht om uw persoonsgegevens door ons te (laten) rectificeren/corrigeren;

het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

het recht op beperking van de u betreffende verwerking;

het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van CA Auto Finance of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

7.3 U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent, dit is beperkt tot het niveau waarop uitvoering van de overeenkomst nog mogelijk is.

 

8. BEVEILIGING

8.1 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

 

9. BEWAARTERMIJN

9.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

9.2 Wij zullen uw gegevens in elk geval verwijderen binnen 7 jaar nadat wij gestopt zijn met het verlenen van diensten aan u, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, of wij hiertoe gerechtigd zijn als er een noodzaak voor is.

 

10. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACY VERKLARING

10.1 Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van onze privacy verklaring.

10.2 Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2023.

 

11. CONTACT MET CA Auto Finance Nederland B.V.

11.1 Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacy verklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons contacteren via:

CA Auto Finance Nederland B.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp
Telefoonnummer: +31 (0)20 3421 621
E-mail: dataprotection.nl@ca-autofinance.nl